Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonne-energie essentieel voor Nederlandse energietransitie

08 jun, 2022

Met het coalitieakkoord heeft het kabinet aangegeven voor 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Het doel is aangescherpt in de Klimaatwet tot ten minst 55% CO2-reductie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 TWh duurzame stroom op land wordt opgewekt. Zonne-energie opgewekt met zonnepanelen is een belangrijk middel om deze doelstellingen te behalen. Waarbij voorkeur is uitgesproken voor grootschalige installatie van zonnepanelen op daken en zonnepanelen op land alleen toe te staan als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is.

Eind mei heeft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, toegelicht hoe het kabinet invulling geeft aan de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zonne-energie. Een invulling die mede tot stand is gekomen in samenwerking met brancheverenigingen Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Opwek van zonne-energie heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. “Het kabinet vindt het belangrijk om het tempo waarin zon-pv zich ontwikkelt vast te houden en zo mogelijk verder te kunnen verhogen, rekening houdend met de schaarse ruimte zowel in onze fysieke leefomgeving als op het elektriciteitsnet”, vervolgt Jetten. “Het kabinet wil deze verdere groei van zon-pv op een verantwoorde wijze realiseren.”

Voorkeursvolgorde blijft leidend

Dit vraagt om aanvullend beleid, waarbij de gestelde voorkeursvolgorde zoals omschreven leidend is.  Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat deze volgorde ter harte wordt genomen door de RES’en, maar dat de praktijk weerbarstig is. Het kost moeite om met name zon op dak te realiseren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ongeveer 60% van de grote daken draagkrachtproblemen heeft en constructief ongeschikt is voor het dragen van zonnepanelen.

‘De aard van de voorkeursvolgorde, namelijk dat deze geen volgtijdelijkheid inhoudt, blijft behouden’, stelt Jetten. ‘Dit betekent dat de voorkeursvolgorde leidend is bij het verkennen van de mogelijkheden voor zon-pv, maar dat in de realisatie niet eerst alle daken en objecten benut hoeven te worden voordat er gewerkt kan worden aan grondgebonden zon-pv.’

Niet zonder grondgebonden zonne-energie

Er zal dus behoefte blijven aan grondgebonden zonnesystemen, waarbij het kabinet landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk wil ontzien. En functiecombinaties worden gestimuleerd. Denk aan slimme locatiekeuzes, zoals realisatie op een voormalige vuilstort . Of de combinatie met landbouw en opslag met batterijen.

Een van de grote uitdagingen is de gegeven netcongestie en transport schaarste. Er gaat veel aandacht van het kabinet uit naar flexibiliteit op het elektriciteitsnet. En er wordt gewerkt aan verschillende initiatieven, waaronder mogelijkheid voor netbeheerders tot inkoop van flexibiliteit – bijvoorbeeld door opslag. Denk ook aan cable pooling en inzet van slimme zonneparken met een lagere netimpact.

 

Zonne-energie is onmisbaar

“De Zonnebrief van minister Jetten is de duidelijkheid waar de zonne-energiesector jarenlang behoefte aan heeft gehad”, stelt Nold Jaeger, senior beleidsmedewerker bij Holland Solar. “Het is de bevestiging dat zonne-energie essentieel is voor de energietransitie. Zonne-energie is uitgegroeid tot een serieuze techniek voor de verduurzaming van Nederland. Het gaat niet meer om een paar zonnepaneeltjes op het dak leggen. Het is veel meer dan dat. Dit is de bevestiging dat zonne-energie een essentiële techniek is om in Nederland de energietransitie te laten slagen.”

En daar kan Statkraft zich alleen maar bij aansluiten!

Persvragen

Willemijn van der Vliet
Communicatie Manager