Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Roerdalen Hobertsveld

Netherlands / Project

Statkraft is na een tenderprocedure geselecteerd om een vergunningsaanvraag in te dienen voor Zonnepark Hobertsveld in Roerdalen. Met het plan voor dit zonnepark dat jaarlijks 16 GWh zal produceren, wordt duurzame elektriciteit opgewekt voor ongeveer 5.100 huishoudens. Hiermee wordt een forse bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen en verduurzaming van de gemeente Roerdalen. Het ontwerp van Zonnepark Hobertsveldweg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de grondeigenaren, omwonenden en energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  Najaar 2023

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  Najaar 2024

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  2025

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2026

Locatie

Het projectgebied ligt tussen de grote boscomplexen van “Het Sweeltje”, “Het Boord” en “De Linnerheide”. Het landschap van het Hobertsveld is bijzonder. Hier zijn nog oude Roermeanders terug te vinden en deze gaan we herkenbaar maken in het zonneparkveld. Om de bijzondere natuurelementen te behouden en te versterken worden enerzijds inhammen van de Roermeanders vrij gehouden van zonnepanelen en benadrukt met de aanleg van poelen. Een tweede uitgangspunt is het respecteren en herkenbaar maken van het glooiende terrein met de oude Roermeanders. In de opstelling van de zonnepanelen worden de oude Roermeanders herkenbaar gemaakt door de opstelling van de zonnepanelen lager uit te voeren dan op de aanliggende hoogtes. Zo wordt het al bestaande hoogteverschil tussen meander en hoogte nog verder geaccentueerd.

Participatie

100% lokaal eigendom van het zonnepark

De samenwerking met de energiecoöperatie zorgt er ook voor dat omwonenden financieel profiteren van de komst van het zonnepark. Statkraft en Duurzaam Roerdalen streven na om het zonnepark 100% over te dragen aan de lokale omgeving. Met deze coöperatieve realisatie heeft de omgeving de mogelijkheid om mee te beslissen en risicodragend te investeren. Heeft u interesse om te investeren in Zonnepark Roerdalen? Neem dan contact met ons op!

Ook hebben we de afspraak gemaakt met de gemeente Roerdalen om €500 per MWp per jaar aan hun af te dragen over de volledige vergunningsperiode. De gemeente zal bepalen waar deze gelden aan worden besteed.

Lokale werkgelegenheid

Statkraft streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden lokaal uit te laten voeren. Wij werken samen met Slangen Holding B.V. uit Sint Odiliënberg voor het onderhoud van de vegetatie. Onder haar begeleiding kunnen de vrijwilligers van IVN tegen vergoeding de mogelijkheid krijgen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zal Slangen Holding B.V. een dagbestedingsprogramma begeleiden dat we hebben aangeboden aan Thomashuis Posterholt en KLEUR-dagbesteding. Ook werken we samen met lokaal hoveniersbedrijf Nissen gevestigd in Linne voor onder andere de aanplant. Dierx Elektroservice gevestigd in Herten wil Statkraft inzetten om de elektrotechnische werkzaamheden te verrichten en de Technische Alliantie – P Kwadraat B.V. in Linne voor de uitvoering van de civiele werkzaamheden.

Participatie

Recreatief medegebruik

Statkraft heeft recreatieve elementen toegevoegd aan het zonneparkveld. Aan de 1e Hobertsweg wordt een rustpunt ingericht met informatiepaneel over het zonnepark, de natuur en het landschap. Via een QR-code kan een livestream gevolgd worden over de actuele opwek van elektriciteit op het zonnepark. Ook kan zo informatie gedeeld worden over bijzondere natuur en archeologische vondsten die zijn aangetroffen op het zonnepark. Het infopunt kan daarnaast als startpunt dienen voor een ‘volg de stroom’ speurtocht voor kinderen, bijvoorbeeld via geocaching. Er worden een aantal fruitbomen aangeplant in de rand van de 1e Hobertsweg als openbare plukweide. Hier staat een mix aan fruitsoorten, zodat de gehele zomer geplukt kan worden.

Educatieve meerwaarde

Statkraft vindt het belangrijk om kinderen al vroeg te betrekken bij natuurontwikkeling en de energietransitie, omdat zij onze toekomst zijn. Zo zijn kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen ‘t Kempke (te Sint Odiliënberg) en de Hovenier (te Montfort), en middelbare tweedejaars scholieren van het ROER College Schöndeln uitgenodigd voor veldbezoeken. De leerlingen krijgen tijdens het veldbezoek les over de energietransitie, zonne-energie, duurzaamheid en ecologie. Daarnaast kunnen ze struiken gaan planten, bloemen zaaien en insectenhotels maken. In de hoop dat jongeren geïnteresseerd raken in ‘werken voor de energietransitie’ bieden we stageplekken aan en zorgen we ook voor een educatieprogramma. De scholen hebben aangegeven hier interesse in te hebben en willen graag met ons de ideeën verder uitwerken zodra de bouw van het zonnepark wordt voorbereid.

Biodiversiteit

Het zonnepark biedt een nog groter leef- en foerageergebied voor de fauna. Aan weerszijden van de Hobertsveldweg en aan de zijde van de Maasbrachterweg worden poelen aangelegd. Hierbij wordt als basis de contour van de Roermeander gevolgd. De poelen benadrukken het bijzondere landschap en versterken ook de biodiversiteit. Ze vormen een potentieel leefgebied voor amfibieën en libellen, en functioneren als drinkplek voor zoogdieren en vogels. Daarnaast maakt een soortenarm akkerland plaats voor een kruidenrijk grasland en worden een drietal nestkasten voor torenvalken geplaatst. Met de aanplant van een eiken-berkenbosje, aangevuld met enkele typische bosrandsoorten als struweel, wordt de basis gelegd voor een gevarieerd voedselaanbod voor de verschillende diersoorten in en om het gebied. Denk hier bijvoorbeeld aan reewild en de das.

Batterijopslag

Op het zonneveld bij de toegangsweg aan de noordoostzijde wordt een batterij voor opslag gerealiseerd. Wanneer opgewekte energie wordt opgeslagen in een batterij en niet meteen aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd, betekent dit minder belasting voor het elektriciteitsnet. De elektriciteit kan gebruikt worden wanneer het nodig is. Het gaat in totaal om acht containerbatterijen en randapparatuur. Op dit moment gaat Statkraft ervan uit dat er sprake zal zijn van een vermogen van 10MW en een capaciteit van 40MWh. Aan de voorzieningen van de batterijopslag wordt een viertal vleermuiskasten opgehangen om daarmee ook foeragerende vleermuizen te faciliteren die het gebied bezoeken.

"Statkraft vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van een gemeenschap. Daarom werken we nauw samen met energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen. Zij weten als geen ander wat belangrijk is voor inwoners van Roerdalen. Zo gaf de energiecoöperatie aan agrarische teelt met opwek van zonne-energie te willen combineren. En daar luisteren we naar. Daarom heeft Statkraft samen met de grondeigenaren overlegd om op een gedeelte van het zonneveld, ter grootte van een voetbalveld, aspergeteelt te combineren met zonnepanelen."
Cèline Berserik
Project Developer

Klimaatadaptatie

De Provincie Limburg heeft de afgelopen jaren te maken gehad met droogte en overstromingen. Vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie is het aspect ‘waterberging’ steeds belangrijker. Bij de inrichting van het zonneparkproject is daarmee rekening gehouden en voor dit project afgestemd met Waterschap Limburg. Hierbij geldt dat de zonnepanelen worden opgesteld als omgekeerde oost-west opstelling, de zogenoemde ‘vlinderopstelling’. De hoge zijde van de constructie zit aan de buitenzijde van de panelenrijen, in plaats van in een dakvorm in het midden. Door de vlinderopstelling komt veel zonlicht en hemelwater onder de panelen en de bodem. De vlinderopstelling zorgt ervoor dat het waterbergend vermogen van het projectgebied behouden blijft, en heeft een positief effect op de natuurontwikkeling onder de panelen en op het bodemleven.

Wat feiten op een rij

 • 16 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 5.100
  Huishoudens
 • 14.4
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

portrait of celine
Celine Berserik
Project Developer