Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Bovendijk

Netherlands / Project

Zonnepark Bovendijk wordt ontwikkeld om een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gemeente Ronde Venen. Het geplande zonnepark beslaat 15,8 hectare en zal 14,9 GWh aan groene stroom produceren, genoeg om ruim 4.100 huishoudens jaarlijks van groene stroom te voorzien. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke impact op het landschap, natuur en de leefomgeving van inwoners door nauw samen te werken met de grondeigenaar, de gemeente en lokale belanghebbenden.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende landschappelijke inpassing

  Najaar 2023

 • Vooroverleg

  Het vooroverleg met de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het beleid.

  Voorjaar 2024

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

  2024

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  2025

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Zomer 2026

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf eind 2026

Locatie

Het plangebied ligt in een polder van De Ronde Venen ten zuiden van Wilnis aan de Bovendijk. De schaal van de percelen is sinds de inpoldering weinig veranderd. De oorspronkelijke ontginningsstructuur is nog steeds aanwezig. Waar in de jaren 1950 her en der nog akkerbouw werd gepleegd is dat momenteel nagenoeg verdwenen en bestaat het landgebruik grotendeels uit weiland. Bebouwing en opgaande beplanting zijn geconcentreerd langs de 

Bovendijk en de rest van het gebied kenmerkt zich als een open droogmakerijlandschap. Het plangebied wordt grotendeels omringd door sloten en in het plangebied zelf zijn ook diverse sloten in noord-zuid richting aanwezig voor de ontwatering van het gebied. Het zuidelijk deel van het plangebied grenst aan de Bovendijk. Dit is een ontginningslint dat 4,5m hoger ligt dan de droogmakerij waarin het plangebied ligt. Zicht op het zonneveld vanuit de omgeving wordt zoveel mogelijk verzacht d.m.v. landschappelijke inpassing.  

 

Participatie

Wij vinden het belangrijk om de gemeente en omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van een zonnepark. Tot nu toe hebben we de omgeving meegenomen in de plannen door middel van het voeren van keukentafelgesprekken en is er in december 2023 een eerste informatieavond georganiseerd. Hier zijn het proces en de voorgenomen plannen besproken met belanghebbenden en zijn aanvullende ideeën en wensen van omwonenden uitgevraagd, deze worden gebruikt om het ontwerp aan te passen. Er zal op korte termijn een tweede informatieavond georganiseerd worden. Op het gebied van financiële participatie is er een samenwerking opgezet met een lokale energie coöperatie. Bent u belanghebbende en heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op

Biodiversiteit

Met de komst van zonnepark Bovendijk wordt niet alleen duurzame energie opgewekt, maar zal ook de natuur en biodiversiteit rondom het park versterkt worden. Minimaal 30% van het plangebied wordt hiervoor gebruikt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door grasland tussen de panelen, waarbij er variatie in de vegetatie ten behoeve van insecten en vogels wordt geplant. Daarnaast worden de bestaande sloten behouden en natuurvriendelijk ingericht met flauwe oevers, inheemse kruidenrijke beplanting en rafelige randen. De openheid van het landschap wordt behouden door een lage opstelling en veel ruimte tussen de zonnepanelen. In overleg met zowel de provincie Utrecht als de gemeente worden er maatregelen getroffen om het foerageer- en broedgebied van de weidevogel te compenseren en versterken.

Wat feiten op een rij

 • 14,9 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.100
  Huishoudens
 • 15,8
  Hectare

Heeft u vragen over dit park?

Aron Vink
Business Development Manager
 • Locatie

 • Flowers on the location