Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  juni 2023 - januari 2024

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf januari 2024

Locatie

De locatie van het zonnepark bevindt zich tussen de Stadhoudersmolenweg, Wenumseveldweg en de Grift, in noordelijk Apeldoorn. 

Toen de grond, waar de projectlocatie zich bevindt, werd ontgonnen aan het eind van de 19e eeuw werden langs de ontginningslijnen bomen gepland. Er ontstonden relatief kleine percelen, omsloten door beplanting. In het beekdal waren de percelen kleiner omdat deze gronden nat waren en er veel beekjes nodig waren om het water af te voeren. De projectlocatie ligt net ten zuiden van het kleinschalig verkavelde beekdal van de Papegaaibeek. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren twintig zijn de meeste percelen in het gebied een stuk groter geworden en is veel beplanting verdwenen. Nog later zijn veel wegen verhard en is de industrie in Apeldoorn Noord uitgebreid tot aan de projectlocatie

In het plangebied zijn restanten van de weg- en kavelbeplanting behouden gebleven. Ook is er nog restant van de onverharde wegen ten noorden van het plangebied gelegen.

Tegelijk met de bouw van het zonnepark wordt het elzenhakhout langs de Wenumseveldweg aangevuld waar het verdwenen was en wordt de beplanting (bomen) aan de westkant van de Wenumseveldweg doorgetrokken.

zonnepark vanuit de lucht

Participatie

Wij vinden het belangrijk om de gemeente en omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van een zonnepark. Tijdens de ontwikkeling van zonnepark Wenumseveld hebben we de omgeving meegenomen in de plannen tijdens een informatieavond. Hierin is het proces en de voorgenomen plannen besproken met belanghebbenden en aanvullende ideeën en wensen van omwonenden zijn uitgevraagd. Alle belanghebbenden houden we op de hoogte via nieuwsbrieven.

bloemen in zonnepark

Biodiversiteit

Met de komst van zonnepark Wenumseveld wordt niet alleen duurzame energie opgewekt, maar zal ook het leefgebied rondom versterkt worden. Zo is er langs de Grift een ecologische verbindingszone aangelegd. Een strip van bijna 800 meter lang, 20 meter breed die als permanente natte natuur is ingericht.

Ten noorden van het zonnepark wordt een perceel van ca 2 hectare  ingericht als foerageergebied van hoge kwaliteit voor de das die deels op het projectterrein zijn leefgebied heeft. Om dit te beschermen, planten we in een zone van 50 meter rondom de dassenburcht 158 fruitbomen en heggen langs greppels en hekken. Ook worden nieuwe singels geplant aan de noord- en westzijde van het plangebied. Om het dier van voedsel te voorzien, zaaien we het hele park in met klaverrijk gras en planten we besdragende struiken langs de grenzen van het project.

Wat feiten op een rij

 • 15,5 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 6.300
  Huishoudens
 • 20
  Hectare
 • bloemen in zonnepark
 • Flowers on the location

Heeft u vragen over dit zonnepark?

Willemien van den Hoogen
Senior Business Development Manager