Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Houten Oostrumsdijkje

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonneweide Oostrumsdijkje is 16 hectare groot, waarvan 1 hectare vrij is gemaakt voor extra beplanting en biodiversiteit. Het zonnepark produceert jaarlijks circa 15 GWh aan duurzame stroom, voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.300 huishoudens. Daarmee levert de zonneweide een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in Houten.

Het zonnepark is door Statkraft ontwikkeld en sinds 2020 operationeel. Statkraft beheert het park dat sinds januari 2022 in eigendom is van Encavis, een Duitse beheerder van duurzame zon- en windprojecten.

  • 15,2 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 4.300
    Huishoudens
  • 178.500 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het zonnepark ligt tussen het Oostrumsdijkje en Beusichemseweg in ’t Goy gelegen. De locatie nabij het Oostrumsdijkje is een kansrijke locatie vanwege de ‘verborgen’ ligging tussen de fruitboomgaarden. Het zonnepark wordt ingepast door de bestaande en historische ruimtelijke structuur te versterken en weer terug te brengen.

De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op de natuur geminimaliseerd en waar mogelijk zelfs versterkt door het toevoegen van beplanting onder en rondom het zonnepark. De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (de stad Houten) is ongeveer 800 meter. Daarnaast liggen er nog een aantal vrijstaande woningen in het buitengebied, waarvan de afstand tot het zonnepark varieert van 120 meter tot 1,2 kilometer.

"Doordat wij ons hier in een agrarisch gebied bevinden met veel fruitgaarden, is het belangrijk om nauw samen te werken met de landeigenaren van de aangrenzende percelen. Zo zijn bijvoorbeeld met de boeren aan de noordzijde afspraken gemaakt over maaibeheer en groenonderhoud zodat kruiden en zaden minder overwaaien. Wij hebben daarom samen met de omwonenden een natuurontwikkelingsplan opgesteld dat tevens de biodiversiteit op het perceel enorm zal gaan versterken."
Jeroen van Mensvoort
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Dit plan voor zonneweide Oostrumsdijkje is tot stand gekomen door meerdere bewonersavonden, gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en -behartigers en de gemeente. Naast de keukentafelgesprekken met meer dan 20 omwonenden is er een inloop-/informatiebijeenkomst georganiseerd bij Sociaal Cultureel Centrum De Ploeg in ’t Goy. Via AD Utrechts Nieuwsblad, Trefpunt Houten, Houtens Nieuws en Bunniks Nieuws is bekendheid gegeven aan de plannen voor de zonneweide en de inloop-/ informatiebijeenkomst.

Er zijn diverse varianten van de plannen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het participatieproces. Zo worden er onder andere maatregelen getroffen om de straling van de transformatorhuisjes te beperken zodat ze minder storing zouden kunnen veroorzaken voor het werk van een groep lokale zendamateurs.

Daarnaast wordt de haag opgeschoven en iets lager gemaakt (1.60) om het uitzicht over de weilanden te behouden. Ook is afgesproken de biodiversiteit en bodemkwaliteit te monitoren om de kwaliteit te waarborgen. Tot slot is in overleg besloten een bijdrage te leveren aan het evenement ‘Loeren bij de Boeren’, wat eerder niet door is gegaan vanwege een gebrek aan financiële middelen.

Samen financieren

Momenteel zijn we bij Statkraft druk bezig met het in orde maken van de financiële participatie voor zonneweide Houten Oostrumsdijkje. We verwachten hier meer over te kunnen berichten in het 1e kwartaal van 2021. Duidelijk is al wel dat wij de mogelijkheid bieden aan omwonenden en geïnteresseerden om mee te investeren via crowdfunding.

"De gemeente Houten heeft zich ten doel gesteld om in 2018 16% van het huishoudelijk energieverbruik lokaal duurzaam op te wekken. De gemeenteraad op 28 november 2017 het ‘Uitnodigingskader zonneweiden’ vastgesteld. Hierin zijn de kansen en wensen betreffende zonneweiden in de gemeente opgesteld. De gemeente heeft hiermee een actieve en vooruitstrevende rol aangenomen in de transitie naar duurzame energie. Het uitnodigingskader wordt echter dit jaar geëvalueerd en zal dit najaar in aangepaste versie vastgesteld worden. Daarin wordt rekening gehouden met de geleerde lessen van de drie zonneweides die reeds gebouwd zijn binnen de gemeentegrenzen. "

Samen voor een betere biodiversiteit

Vanuit het natuurontwikkelingsplan zullen er zo’n 130 knotwilgen en 9 elzen geplant worden. Daarnaast worden er op het perceel vier ondiepe sloten aangelegd die op natuurlijke wijze worden onderhouden. Deze sloten hebben een zeer positief effect op de biodiversiteit en het water-ecosysteem, hierdoor wordt onder andere de libelle gestimuleerd. De twee grote waterwegen worden aangesloten op de Oostrumsche Beek waarmee het waterschap het waterbeheer voor het gebied kan versterken, met name in tijden van droogte of in tijden dat er plots veel water nodig is voor bijvoorbeeld de fruitgaarden in de omgeving.

Aan de zuidkant is een beukenhaag geplant van twee meter hoog, waarvan het stuk beukenhaag achter een oude kersengaard, na overleg met de aangrenzende landeigenaar, maximaal 1.60 meter hoog wordt. Daarnaast is er in samenspraak met omwonenden gekozen voor een 30cm brede beukenhaag om zo te voorkomen dat er teveel vogels in gaan nestelen, aangezien een grote hoeveelheid vogels een negatieve invloed kan hebben op de aangrenzende fruitgaarden. De bermen worden ingezaaid met bermmengsel, bestaande uit verschillende soorten kruiden.

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland