Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Windturbines: Feiten en Fabels

20 Oct, 2021

Bij Statkraft geloven we in de kracht van wind, getuige de 20 windparken die wij wereldwijd al hebben gerealiseerd. Het is echter wel van groot belang dat iedereen betrokken wordt en blijft nu de energietransitie steeds concreter wordt. Participatiemogelijkheden en communicatie met de omwonenden spelen een belangrijke rol bij de acceptatie van een windpark. Daarom vinden wij het belangrijk om feitelijke informatie te geven over windenergie op basis waarvan mensen hun mening kunnen vormen. Er is namelijk helaas ook veel desinformatie in omloop.

Zo circuleren er verschillende verhalen over de potentiële negatieve impact die een windturbine kan hebben op de volksgezondheid. In onze webinar voor energiecoöperaties sprak Annemarie Kristen, adviseur duurzame energie bij adviesbureau Pondera, over de feiten en fabels die om windturbines heen waaien.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee uitgebreide literatuuronderzoeken gepubliceerd naar alle effecten van alle vormen van nieuwe energiebronnen, waarbij gekeken wordt naar de potentiële veiligheids- en gezondheidseffecten. Het laatste onderzoek, zo benadrukt Annemarie Kristen, stelt vast dat er geen significante negatieve relatie bestaat tussen gezondheid en windturbinegeluid.

Hoewel het voorkomt dat de blootstelling aan geluid leidt tot directe gezondheidseffecten, is hiervoor wat betreft windturbines volgens het RIVM geen eenduidig bewijs. De instantie geeft aan dat voor gezondheidseffecten als hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen, mentale gezondheid en cognitieve effecten niet voldoende bewijs is gevonden.

Het bestaande onderzoek nuanceert echter wel dat windturbines hinder kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld door het (laagfrequent) geluid, zicht en een mogelijk gevoel van onrechtvaardigheid. Het is dan ook vooral hinder dat kan leiden tot gezondheidsklachten en niet zozeer het geluid van de windturbines zelf. Wat betreft de effecten op iemands slaap is het wetenschappelijk bewijs echter niet eenduidig.

Dit alles neemt niet weg dat er helaas nog omwonenden zijn die hinder kunnen ondervinden van windturbines. Het blijft dan ook een kwestie van verbeteringen aanbrengen door middel van innovatieve oplossingen. Voor de fysieke factoren die hinder beïnvloeden kunnen er namelijk oplossingen bedacht worden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de knipperende veiligheidslichten alleen aan gelaten kunnen worden als er een vliegtuig met een transponder zich op een bepaalde afstand bevindt van de windturbine. Ook wordt er door windturbinefabrieken voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de turbinebladen, waardoor het geluidsniveau kan dalen.

Daarnaast kunnen sociale factoren van belang zijn. Het RIVM-literatuuronderzoek merkt namelijk op dat factoren zoals de intensiteit van media-aandacht, de houding van omwonenden, mogelijk persoonlijk profijt en het proces rondom de plaatsing van windturbines een significante rol spelen.

Statkraft kan in veel van deze fysieke en sociale factoren een gamechanger zijn. Onze filosofie die benadrukt dat participatie en communicatie met alle belanghebbenden centraal staat, gecombineerd met onze ervaring, expertise en connecties zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat jouw windparkproject geen windeieren zal leggen.