Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Winterswijk Masterveldweg

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonneweide Winterswijk Masterveldweg zal 36 hectare beslaan, op een grondgebied van zo’n 61 hectare. De weide zal jaarlijks zo’n 71,4 GWh aan duurzame stroom opwekken, dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 20.400 huishoudens in de regio. Daarmee zal de zonneweide een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van Winterswijk. Statkraft werkt volgens de Gedragscode Zon op Land.

Dat betekent onder andere dat altijd wordt gestreefd naar meer winst dan alleen de duurzame energie die de weide produceert. De 25 hectare die gebruikt zal worden om de biodiversiteit en natuur de versterken is hier een voorbeeld van, maar ook het financieel meeprofiteren voor omwonenden en het omgevingsfonds dat opgericht zal worden om verduurzaming in de omgeving te stimuleren.

Op deze projectpagina leest u alles over zonneweide Winterswijk Masterveldweg, en onderaan kunt u onze contactgegevens vinden mocht u toch meer vragen hebben.

  • 71,4 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 20.400
    Huishoudens
  • 839.000 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het gebied waar de zonneweide zal komen ligt ten noordoosten van Winterswijk tussen de Masterveldweg en de landgrens met Duitsland. De grond waar de zonnepanelen op geplaatst zullen worden is grotendeels grasland met een landbouwbestemming. De omgeving bestaat uit landbouwgrond en bebossing. Het buitengebied van Winterswijk is dunbevolkt.

De zonneweide komt op zo’n 40 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning. Op de tussenliggende strook van 30 meter wordt beplanting aangebracht zodat de zonnepanelen uit het zicht van de omwonenden worden onttrokken. Onderaan deze pagina leest u meer over de landschappelijke inpassing en het ontwerpproces dat wij samen met omwonenden hebben doorlopen.

"De directe omwonenden zijn voor ons prioriteit en worden het eerst benaderd voor een keukentafel gesprek. Dit geld voor zowel dit zonnepark als wel als voor onze andere projecten. We willen voorkomen dat de stem van de directe buren ondersneeuwt op een inloopavond. Zij moeten als eerste de plannen kunnen inzien en als eerste input kunnen leveren om aanpassingen te doen. [15 juli 2020]"
Peter van den Groenendaal
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Dit plan voor zonneweide Masterveldweg is tot stand gekomen door meerdere bewonersavonden, gesprekken met omwonenden, Particulier Agrarisch Natuurnetwerk (PAN), belangenpartijen en -behartigers en de gemeente. Er zijn diverse varianten van de plannen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het participatieproces.

Zo is bijvoorbeeld in overleg met de grondeigenaren ten zuiden van de geplande zonneweide een aanzienlijk stuk van het zonneveld afgehaald waarmee zij vrij uitzicht behouden op de landbouwgrond.

Daarnaast was er een buurtgenoot die heel enthousiast was over de rand van 50 meter die Statkraft vrij zou houden voor natuur en biodiversiteit. We zijn samen met deze buurtbewoner in gesprek gegaan met PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) Winterswijk om de ideeën voor dit stuk land verder uit te werken.

Samen met PAN Winterswijk en een ecoloog van de gemeente is het plan voor de inrichting en beplanting uitgewerkt. Naast deze strook worden de onderhoudspaden op het park onverhard en ingezaaid met een zaadmengsel van inheemse planten.

"De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. De gemeente Winterswijk heeft een Energievisie Winterswijk vastgesteld in mei 2017. Hierin staat dat de gemeente Winterswijk in 2030 energieneutraal is door middel van 100%, schone, veilige en gezonde energie. Tevens maakt de gemeente Winterswijk onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt deze ambitie samen met de regio verder ingevuld."

Samen voor een betere biodiversiteit

Recent werden de percelen gebruikt voor agrarische doeleinden, wat doorgaans tot uitputting van de grond en verslechtering van de biodiversiteit als gevolg van pesticiden gebruik leidt. De begroeiing op de grond kan door de komst van de zonneweide een hogere diversiteit krijgen dan nu het geval is.

De aansluiting met het Gelders Natuur Netwerk maakt dat er een groter gebied beschikbaar komt voor de natuur door de komst van dit project. Ook kan de bodemkwaliteit worden verbetert.

Zo worden de onderhoudspaden ingezaaid met een bloemrijk mengsel en wordt het gebied zo min mogelijk gemaaid. Daarnaast is er een strook van 30 meter (in totaal 25 hectare) die helemaal ten dienste staat van de natuur, en waar bomen, struiken, planten een plek krijgen. Kleine zoogdieren kunnen onder de hekken door. Tevens biedt de beplanting en het bloemrijke grasland een meerwaarde voor enkele akkervogels die in dit gebied voorkomen zoals de gele kwikstaart, veldleeuwerik en de patrijs.

We maken gebruik van planten en bloemen die al voorkomen in de omgeving, en die passen bij het bodemtype, zoals de es, Gelderse roos, vogelkers, zwarte els, aalbes, eenstijlige meidoorn, grauwe wilg, beuk, hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts, kers, lijsterbes, rode kornoelje, ruwe berk, zachte berk, zomereik, zwarte berk.

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland