Zonnepark Wenumseveld - bouw in voorbereiding

De voorbereidingen van de bouwfase voor het zonnepark zijn in volle gang. Naast de zoektocht naar een geschikte aannemer voor de bouw van het zonnesysteem, werkt Statkraft ook nauw samen met het waterschap Vallei & Veluwe en is er regelmatig overleg met initiatieven uit de buurt.

Nadat de gemeente Apeldoorn in het voorjaar van 2019 een vergunning had afgeleverd voor het zonnepark, zijn er een aantal verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd. De landelijke impact van PFAS-problematiek heeft deze fase iets vertraagd, maar gelukkig zijn de resultaten van het bodemonderzoek goed zodat er verdere zaken in opdracht kon gegeven zoals bijvoorbeeld aan Liander om de netaansluiting te realiseren.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor de realisatie van dit zonnepark, is de aanleg van een nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Grift. Voor deze strook van 20 meter werkt Statkraft samen met het waterschap Vallei & Veluwe omdat er ook elders in het werkgebied gelijkaardige stroken aangelegd zullen worden. Dit draagt tevens bij aan de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water om de ecologische kwaliteit van de Grift te verbeteren. Deze ecologische verbindingszone zal dus volledig buiten het zonnepark blijven en beheerd worden door Vallei & Veluwe. Deze werkzaamheden starten voor de aanleg van het zonnepark en nemen meer tijd in beslag omdat het aanplanten van groenvoorziening slechts tijdens een beperkt aantal weken per jaar mogelijk is.

De zoektocht naar een geschikte hoofdaannemer voor de bouw van het zonnesysteem loopt volop en staat los van de realisatie van de EVZ. Er werd begonnen met het voorselecteren van bedrijven die ervaring hebben in het aanleggen van zonneparken. In totaal werden 7 bedrijven met succes doorgelicht en deze ontvangen weldra een formele uitnodiging om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure.

Het is pas bij het ondertekenen van een contract met de hoofdaannemer dat gedetailleerde technische uitwerking opgestart wordt. Voor ecologische aangelegenheden zoals drainage, groenvoorziening en het inventariseren van aanwezige bomen wordt echter niet gewacht. Statkraft zal zich hierin vanaf februari laten bijstaan door een Nederlands bedrijf met kennis en ervaring ter zake. Daarnaast is er overleg met initiatieven uit de buurt om te kijken welke ideeen het best mee in overweging genomen worden om zowel ecologisch als maatschappelijk een meerwaarde van het project te hebben in de onmiddellijke omgeving. Een overzicht van ecologische en/of maatschappelijke aspecten die verder uitgewerkt worden, leest u in ons volgend bericht.

De huidige tijdslijn ziet er als volgt uit:

 • Februari 2020:
  Overleg met locale initiatieven vwb ecologische & maatschappelijke aspecten
  Selectie van onafhankelijke ecologisch adviseur
  Eerste ontwerp ecologische verbindingszone
 • Maart-April 2020:
  Aanbestedingsprocedure hoofdaannemer
  Selectie van ecologische projecten (los van de EVZ)
  Verdere uitwerking geselecteerde ecologische projecten
 • Mei – Juli 2020:
  Contracteren van ecologische projecten
  Ondertekening contract hoofdaannemer
 • November 2020:
  Start voorbereidende werkzaamheden
 • Winter/Lente 2021:
  Aanleg EVZ en bouw zonnepark

 
Er zal 16 MWp aan vermogen worden opgesteld, waarmee ca. 4500 huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien worden. Het park zal voor 20-30 jaar elektriciteit produceren. Na maximaal 30 jaar wordt het terrein weer als agrarisch terrein opgeleverd en blijft de EVZ verder bestaan.