Zonnepark Wenumseveld

De Gemeente Apeldoorn beoogt op termijn energieneutraal te worden. Dit betekent dat op jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Eén van de pijlers om de doelstelling te bereiken is grootschalige duurzame energie opwekking, wat voor een deel door zon zal gebeuren.

Apeldoorn beoogt een beleid voor deze vorm van energie-opwek te ontwikkelen en tegelijkertijd ervaring met grootschalige zonneparken op te doen door een aantal zonnepark-initiatieven te laten realiseren.

Een van de initiatieven is een project van Statkraft. Statkraft’s initiatief is gelegen ten noorden van bedrijventerrein Stadhoudersmolen, in een overgangsgebied van stad naar buitengebied. De locatie is op bovenstaand kaartje weergegeven en betreft ca. 20 hectare. De percelen zijn in eigendom bij private partijen die Statkraft voor de periode van het zonnepark het recht geven de panelen te plaatsen en een zonnepark te realiseren en exploiteren.

De locatie grenst aan de oostkant aan de Grift, het in de middeleeuwen aangelegde kanaaltje, parallel aan het Apeldoorns Kanaal. Aan de zuidkant is de grens de natuurstrook ten noorden van de Stadhoudersmolenweg. Aan de westkant grenst het perceel aan de Wenumseveldweg.

Het is de bedoeling het park niet geheel aan het zicht te onttrekken maar wel op sommige punten de omliggende boomstructuur te versterken.  Verder wordt een ecologische verbindingszone langs de Grift ingericht. Een zone van 20 meter wordt met een flauwe helling richting de Grift afgegraven waardoor een plas-dras zone ontstaat. Ook worden 2 poelen gerealiseerd. In de plas-dras zone wordt riet en struweel aangeplant. De inrichting wordt in overleg met Waterschap Vallei en Veluwe nader uitgewerkt.

Het zonneveld zal een ingang krijgen aan de Wenumseveldweg.

De zonnepanelen krijgen een maximale hoogte van 2,3 meter.

Statkraft heeft omwonenden en andere betrokkenen bij de plannen betrokken middels informatieavonden en persoonlijke gesprekken, tijdens het voorjaar en de zomer van 2018. Op basis hiervan is een vergunning aangevraagd voor de bouw van het zonnepark, waarover de raad positief heeft beslist. De vergunning is op 8 maart 2019 verleend.

De verdere geplande tijdslijnen zijn als volgt:

  • Maart 2019: aanvragen van subsidie SDE+
  • Najaar 2019: toezegging subsidie
  • Winter 2019: beoordeling offertes en selectie aannemet
  • Voorjaar 2020: start netaansluitings-traject en start bouw zonnepark.

Er zal 15,5 MWp aan vermogen worden opgesteld, waarmee ca. 4200 huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien worden. Het park zal voor 20-30 jaar elektriciteit produceren. Na maximaal 30 jaar wordt het terrein weer als agrarisch terrein opgeleverd.