Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Gendringen Broerdijk

Netherlands / Zonne-energie / Project

Status Zonnepark: In Ontwikkeling

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een openstellingsronde geïnitieerd waarbij initiatiefnemers plannen kunnen indienen om invulling te geven aan de duurzame opwek doelstelling van de gemeente.

Statkraft/Solarcentury heeft een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar om de ontwikkeling van een zonnepark aan de Broerdijk te starten. Het zonnepark zal uiteraard duurzame energie opwekken en, tegelijkertijd, een meerwaarde (financieel, economisch en ecologisch) opleveren voor de omgeving.

Indien de gemeente ons plan selecteert zijn wij voornemende om medio juni 2021 een digitale informatieavond te organiseren waarvan u de uitnodiging per post zult ontvangen.

  • 10,4 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 2800
    Huishoudens
  • 118.000 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het gebied waar de zonneweide mogelijk zal komen ligt aan de Broerdijk, ten zuiden van Gendringen.

De projectlocatie is circa 12,6 hectare groot en ligt naast het karakteristieke Kluunpad. Deze kleine plassen ontstaan door het afgraven van veen zijn omringd door opgaand groen en een ondoordringbaar moerasachtig deel.

Rondom het plangebied komt struweel. Dit zorgt zowel voor een goede landschappelijke inpassing als voor een eenduidig beeld van het plangebied vanuit de omgeving.

De inrichting van het zonneveld kan gecombineerd worden met nieuwe verblijfsplekken of wandelroutes voor omwonenden en recreanten.

De werking van een zonneveld kan op een educatieve manier uitgelegd worden, bijvoorbeeld met een informatiebord. Voor passerende recreanten wordt het extra aantrekkelijk als er een oplaadpunt voor de elektrische fiets aanwezig is of een bankje om pauze te houden.

Door gepaste maatregelen – zoals het aanbrengen van een bosrand struikgewas – kun je de zonneweide voor een belangrijk deel aan het oog onttrekken. Uiteraard wordt in samenspraak met omwonenden bekeken wat het meest wenselijke ontwerp is. Daarnaast wordt er in het ontwerp rekening gehouden met de kenmerkende karakteristieken van het landschap, zoals sloten en beekjes, glooiing en begroeiing. De zonneweide sluiten we daar op aan, zodat het veld zo goed mogelijk past bij het landschap.  

"Statkraft is verheugd om bij te dragen aan de doelstellingen voor verduurzaming binnen de Gemeente Oude IJsselstreek. Deze zonneparken hebben oog voor biodiversiteit en bieden plaats aan natuurbeleving en multi-ruimtegebruik. Belangstellenden kunnen uiteraard mee-investeren in de lokaal opgewekte schone stroom uit deze zonneparken. [17 maart 2021]"

Jelle de Windt
Junior Business Development Manager

Samen ontwerpen

Het proces om te komen tot een definitief plan zal altijd – conform de Gedragscode Zon op Land – bestaan uit meerdere gesprekken en brainstormmomenten met omwonenden om te garanderen dat alle ideeën, wensen en bedenkingen gehoord zijn en zoveel mogelijk worden opgenomen in het plan.

De direct omwonenden (binnen een afstand van  circa 400 meter) zijn reeds benaderd om een eerste stap te zetten.

Tijdens keukentafelgesprekken wordt één-op-één het plan uitgelegd en worden de eerste reacties opgehaald. Daarnaast gaan wij een digitale informatie avond organiseren waarin collectief over het schetsontwerp wordt gesproken om input op te halen van zowel direct omwonenden als andere belanghebbenden.

Voor meer informatie over het proces en beleid ten aanzien van zonneparken verwijzen wij u naar de website van de gemeente

Samen voor een betere biodiversiteit

Op dit moment wordt het stuk grasland waar de zonneweide mogelijk komt gebruikt als grasland om melkvee mee van gras te voorzien en om mest op uit te rijden.

Het huidige agrarisch gebruik van het perceel heeft een geringe biodiversiteitswaarde. Door het plangebied (tijdelijk) uit het agrarisch gebruik te onttrekken ontstaat een interessant leefgebied voor diverse vogels en insecten.

Door ontwikkeling van kruidenrijk grasland rondom en onder de panelen is een aanzienlijk meerwaarde voor de biodiversiteit te realiseren. Enkele struweel elementen, bieden extra foerageer- en nestmogelijkheden voor fauna en werken daardoor habitatversterkend.

De combinatie van kruidenrijk grasland en struweelstroken zorgen voor een robuuster ecologisch systeem.

Er wordt tenminste 25% van het perceel vrij gehouden voor natuurontwikkeling en zal er een onopvallend landschappelijke hekwerk van maximaal 2 meter hoog toegepast worden rondom de paneelopstelling. Er wordt een ruimte van 15cm onderaan vrijgelaten, zodat het perceel te passeren blijft voor kleine zoogdieren en vogels.

""De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. Gemeente Ede heeft zichzelf ook ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn en alle energie die in de gemeente gebruikt wordt zelf duurzaam op te wekken met zon, wind en biomassa. Voor zonne-energie op land heeft de gemeente de ambitie om voor 2022 60 hectare aan zonneweides binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Zonneweide Broerdijk kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze opgave.""

Lage Emissie Scenario

Ons Lage Emissie Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Lage Emissie Scenario

Voor vragen en informatie

contact profile
Jelle de Windt
Junior Business Development Manager